הקדמה
שלום, הנך נמצא רגע לפני העלאת תמונות לשרת אינטרנט השייך לחברת הקסגון תוכנה בע"מ (להלן – "הקסגון" או "אנחנו"), חברה פרטית אשר התאגדה על פי חוקי מדינת ישראל, שהינה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט (להלן – ה"אתר") ובעלת שרתי איחסון בעלי נפח גדול המשמשים לאחסון, בין אם זמני ובין אם קבוע, של תמונות דיגיטליות. השימוש באתר ובשטח האחסון שהוקנה לך ע"י הקסגון הינו בכפוף לתנאים המפורטים כדלקמן. הקלדת שם המשתמש והסיסמא, אישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" וכן השימוש עצמו יהוו עדות, ללא כל סייג או הגבלה, לכך שהנך מקבל תנאי שימוש אלה – כפי שהם ישונו מעת לעת - כתנאים המחייבים אותך.

תנאים והוראות
כפי שנזכר לעיל, תנאי שימוש אלה יסדירו את השימוש באתר והנך מסכים בזאת, ללא כל הסתייגות, שהתנאים וההוראות הנכללים בהסכם זה יחייבו אותך. אנו שומרים על הזכות לשנות את הוראות הסכם זה מעת לעת ואתה מאשר בזאת שבכל ביקור שלך באתר תהיה חייב לבדוק תנאי שימוש אלה כדי לוודא שאכן הנך ממשיך להסכים לתנאים הנכללים בתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כעדות להסכמתך לשינויים בתנאי שימוש אלה.

מהות האתר והשירות שהוא מעניק
האתר נועד לספק לגולשים שטחי אינטרנט בהם ניתן לאחסן, באלבומים וירטואליים, פרטיים או פומביים, תמונות דיגיטליות, ואף מאפשר להזמין הדפסות של התמונות, על-פי החלטת ובחירת הגולשים. כל התמונות הנמצאות באתר, יהיו סוגן, גודלן, נושאן ואיכותן אשר יהיו, לרבות תוכן הכיתוב שנלווה לכל אחת מהן, יקראו להלן "תמונות".

תנאי העלאת תוכן לאתר
הנך מאשר בזאת כי מרגע קבלת שם המשתמש והסיסמא והזנתם במערכת האתר, ניתנת לך יכולת שליטה מוחלטת בכל האמור לתמונות שתבחר להעלות ו/או להציג ו/או לפרסם באתר זה ובשטחי האחסון של הקסגון, בין אם במסגרת אלבום פרטי (אשר הגישה אליו תהיה מוגבלת למורשים בלבד, באמצעות שם וסיסמא שתבחר) ובין אם במסגרת אלבום פומבי (הפתוח לעיון ולפעולות כל גולשי האינטרנט באשר הם). הנך מאשר עוד כי להקסגון אין שליטה ו/או מעורבות ו/או סמכות החלטה ו/או זכות למתן אישור מבעוד מועד בכל האמור לתמונות שתבחר להעלות לאתר ו/או לשרתיה. הנך מסכים בזאת שכל תמונה שתעלה תעמוד בהנחיות לגבי תמונות המובאות להלן. אתה תישאר הבעלים של כל זכות שיש לך בתמונות אולם בעצם העלאת התמונות לאתר הנך מעניק לנו רישיון לפרסם את התמונות באתר, כולו או מקצתו, באופן חופשי ופתוח או מוגבל ומוגן בסיסמה (עפ"י בחירתך) ולהרשות למשתמשים באתר להשתמש בתוכן, בכפוף לכל הדינים החלים.

הקסגון הינה חברה שומרת חוק, ולכן מתנגדת ומוקיעה בכל פה כל פגיעה בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות ונוספות הקיימות לצדדים שלישיים בכל האמור לתמונות שתועלנה ו/או תפורסמנה על ידך ו/או על ידי אחרים ("זכויות"). אי לכך, הנך מאשר, מתחייב ומצהיר כי תעלה לאתר אך ורק תוכן תמונות אשר הזכויות בהן שייכות לך ו/או לגוף אחר שבשליטתך המלאה או תמונות אשר למיטב ידיעתך לא קיימות בהן לצד ג' כלשהו, ולו למראית עין, זכויות כלשהן. הנך מצהיר כי ידוע לך שכל תמונה הינה נשוא לזכות יוצרים, וכי טרם העלאת התמונות לאתר הנך מתחייב לבדוק האם הזכויות בתמונות אכ ן קיימות לך ו/או למי מטעמך, כאמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ולמען הסר ספק חל עליך איסור מוחלט להעלות לאתר תמונות שהעלאתן ו/או תוכנן בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או פוגעים בפעילות המערכת. בין היתר, הנך מתחייב שלא להעלות את התמונות הבאות, שאינן מהוות רשימה סגורה:

1. כל תמונה שבהעלאתה תהיה עבירה לרבות לפי חוק זכות יוצרים, 1911 ו/או לפי פקודת זכות יוצרים 1924 ו/או לפי כל חוק שהוא, אשר פוגעת בזכויות יוצרים ו/או בזכויות קנייניות אחרות כלשהן.
2. כל תמונה העלולה לפגוע ברגשות הציבור , לרבות תמונה בעלת אופן טורדני .
3. תמונות בעלות אופי של השמצה , הסתה ופגיעה אישית.
4. כל תמונה הפוגעת ו/או עלולה לפגוע במוניטין ובשם הטוב של הקסגון ו/או צד ג' כלשהו.
5. תמונה המנוגדת לחוק איסור לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
6. כל תמונה המהווה בסיס לתביעה אזרחית ו/או תלונה פלילית ו/או קובלנה פלילית , או מהווה הפרה אחרת של חוקי מדינת ישראל,
לרבות כל תמונה בלתי חוקית, המעודדת , תומכת או מסייעת , או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבריה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל.

הנך מתחייב בזאת, לפנות להקסגון, בכל מקרה של התלבטות ו/או ספק באשר להתאמת התמונה שברצונך להעלות לתנאים האמורים לעיל, ולבקש את חוות דעתה ו/או אישורה להעלאת התמונה. אי קיום חובה זו והעלאת תמונה על דעתך בלבד, תסיר לחלוטין מהקסגון באופן מלא כל אחריות להשלכות שעשויות לנבוע מפעולה זו מצדך, כמפורט להלן.

הגבלת אחריות, סמכות להסרת תכנים וחובת שיפוי
מובהר בזאת כי אין באפשרות ו/או בכוונת הקסגון לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התמונות שתועלנה על ידך ו/או על ידי המשתמשים האחרים. לפיכך האחריות על תמונות שהעלית מוטלת עליך (בהיותך מי שאיחסן אותן באתר ו/או ע"ג השרתים) בלבד.

למרות האמור לעיל, הקסגון שומרת לעצמה את הזכות המלאה למחוק, להשמיט ולערוך בכל אופן נדרש אחר כל תמונה שהועלתה בניגוד לתנאים המנויים לעיל, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל זמן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שבכל מקרה של טענה שתופנה כנגד הקסגון ו/או כנגדך בהקשר לפגיעה לכאורה בזכות יוצרים של התמונה שבחרת להעלות על דעתך לאתר ו/או לשרת, תהיה הקסגון רשאית לדרוש ממך להסיר תמונה זה לאלתר ו/או להסירה בעצמה, הכל עד להתבררות הטענה כנגד התמונה או התמונות הנ"ל. הנך מאשר כי לא תבוא כלפי הקסגון בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להסרת ו/או מחיקת ו/או עריכת תמונות כאמור, וכי בכל מקרה לא יהיה בהחלטת הקסגון להסיר איזה מהתמונות שהעלית, משום קבלת אחריות מכל סוג שהוא על התמונה הנ"ל ותוצאות הצגתה.

הנך מאשר כי בחירת החנות ממנה תוזמן על ידך הדפסת התמונות, כמות התמונות, סוג ואופן ההדפסה, מחירי ההדפסה ובחירת התמונות להדפסה, הינם באחריותך בלבד, וכי להקסגון אין כל נגיעה ו/או שליטה ו/או מעורבות בביצוע ההזמנות ובהדפסות ואין אחריות לתוצאותיה, וכן כי כל מחלוקת בינך לבין החנות המבצעת את ההדפסה בקשר לטיב השירות ו/או ההדפסה ו/או למועדי ההדפסה והמשלוח ו/או למחירים, אינן מעניינה של הקסגון ולא תהיה לך כלפיה כל טענה בקשר לנ"ל.

ברור לך, והנך מאשר ומתחייב התחייבות בלתי חוזרת כי תפצה ו/או תשפה את הקסגון ו/או את נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והשליחים שלה בגין כל הוצאה ו/או נזק כספי ו/או אחר שייגרם להקסגון ו/או לגורמים הנ"ל כתוצאה מטענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה ע"י צד ג' כלשהו הקשורה להפרה ו/או חשש להפרה שלך את אחד מהתנאים והמגבלות המנויים לעיל הנוגעים לתמונות שבאפשרותך להעלות לאתר (לרבות ובפרט טענה הנוגעת להפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן. חובת השיפוי הנ"ל תחול למען הסר ספק גם על כל הוצאה שתיגרם להקסגון לשם התגוננות ו/או הדיפת טענות ו/או תביעות כנ"ל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות.

ההחלטה להעלות תמונות לאתר הינה בלעדית שלך, ועליך לשאת בכל התוצאות שעלולות לנבוע מכך. אי לכך, במידה ותמונות שהעלית לאתר תועתקנה ו/או תשונינה ו/או תפורסמנה במדיות שונות ו/או יעשה בהן שימוש שיש בו כדי להפר את זכויות היוצרים שלך בהן ו/או שימוש שיש בו כדי להוות הפרה של אחד מהתנאים לעיל (החלים עליך בקשר להעלאת התמונות) – לא תהא הקסגון חייבת כלפיך מאומה, ולא תישמע ממך כלפיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לנזקים, ישירים או עקיפים, ממוניים או בלתי ממוניים שנגרמו או נגרמו לך לכאורה כתוצאה מהפעולות הנ"ל בתמונותיך. ברור וידוע לך כי הקסגון לא תהא חייבת ו/או אחראית כלפיך בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר , וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות לחשבונך באתר. הקסגון תעשה מאמצים בסבירות העניין כדי להגן על פרטי. תכני ופרטיות הגולשים. יחד עם זאת, בהתאם לאופייה של רשת האינטרנט, אין באפשרות הקסגון להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, הנך פוטר את הקסגון מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

למרות שהקסגון עושה כמיטב יכולתה לתחזק את האתר, אין ולא תהא לה אחריות כל שהיא לכל טעות , פגם הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בו שימוש ברגע נתון זה או אחר.

סמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש באתר , תנאיו , הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהא לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, תהייה לבתי המשפט במחוז חיפה| ולהם בלבד.

כללי
(i) אם בית משפט או רשות מוסמכת אחרת יפסקו שתנאי שימוש אלה אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, כולם או מקצתם, אזי התוקף של ההוראות האחרות של תנאי שימוש אלה ושל ההוראות הנדונות הנותרות לא יושפע עקב כך. (ii) שום ויתור מצדנו על כל הוראה הנכללת בתנאי שימוש אלה לא תתפרש כויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה. (iii) אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתנאי שימוש אלה, אזי שום דבר מהנאמר בתנאי שימוש אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים. (iv) תנאי שימוש אלה ביחד עם ההסכם שנחתם עמכם בעת רכישת שירותי האתר כוללים את מלוא ההסכם ביניכם לבינינו בקשר לשימושכם באתר.

חזור לעמוד הראשי